Povinně zveřejňované informace

Oficiální název

Základní škola Pippi Punčochaté s.r.o.

Důvod a způsob založení

Zřizovatelem školy je Základní škola Pippi Punčochaté s.r.o., sídlo Husovo nám. 2092/38, Prostějov, 79601, IČO 11817771.

Škola byla zapsána do rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. 9. 2022. Poskytuje vzdělávání dle školského zákona na základě pedagogiky svobodné demokratické školy. Právnická osoba vykonává činnost pouze základní školy.

Organizační struktura

Statutárním orgánem právnické osoby je ředitel školy. Jemu jsou přímo podřízeni všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci. Organizace se snaží využívat přístupu tzv. tyrkysových organizací.

Kontaktní spojení

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Sídlo právnické osoby: Husovo nám. 2092/38, Prostějov, 79601

Místo vzdělávání: Dobromilice 119, 79825

Bankovní spojení:
2902040406/2010, IBAN: CZ84 2010 0000 0029 0204 0406, BIC: FIOBCZPPXXX

IČ: 11817771

DIČ: Nejsme plátcem DPH.

Žádosti o informace

Podání lze zaslat poštou nebo po předchozí domluvě osobně na adrese ředitelství školy.

Příjem žádostí a dalších podání

Podání lze zaslat i poštou nebo po předchozí domluvě osobně na adrese ředitelství školy.

Datová schránka: 4qpfwyu

Opravné prostředky

Opravné prostředky je třeba podat písemně osobním podáním na ředitelství školy, zasláním poštou na adresu pro doručování písemností, e-mailem s kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím ISDS.

Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

Podání lze zaslat poštou nebo po předchozí domluvě osobně na adrese ředitelství školy.

Formuláře

 • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • Žádost o přestup
 • Žádost o povolení individuálního vzdělávání
 • Přihláška do školní družiny
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů

Nejdůležitější předpisy

 • Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Dokumenty školy

Školní řád základní školy, Školní vzdělávací program ZŠ a další dokumenty k nahlédnutí po předchozí domluvě.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Nepožadujeme úhradu za poskytnutí informací.

Výroční zprávy

Žádné.

Licence, vzory licenčních smluv

Nejsou.